Punëdore – 5

 • Vizatimi teknik
  • Elementet e vizatimit teknik
  • Paraqitja e trupave nëpërmjet vizatimit teknik
 • Teknologjia e materialeve ndërtimore
  • Argjila
  • Gjipsi
  • Çimentoja
  • Stiropori
 • Mjetet dhe pajisjet teknike
  • Përdorimi i mjeteve dhe i pajisjeve teknike
 • Shkathtësitë e të punuarit
  • Zgjedhja dhe përdorimi i metodave përkatëse për përpunimin dhe formimin e materialeve
 • Teknologjia e prodhimeve bujqësore
  • Teknologjitë e kultivimit dhe përpunimit të bimëve
  •  Blegtoria dhe teknologjitë blegtorale
  •  Ekonomia bujqësore si sistem bujqësor
 • Trafiku
  • Biçiklisti në trafik
 • Teknologjia e  informimit dhe e komunikimit
  • Njohuri të përgjithshme për kompjuterin
  • Puna me programe