Matematikë – 5

 • Bashkësitë
  • Bashkësitë
  • Relacionet
 • Aritmetika dhe algjebra
  • Numrat natyrorë deri në 1000000
  • Veprimet me numra prej 1-1000000 dhe vetitë e veprimeve
  • Barazimet dhe jobarazimet
 •  Gjeometria dhe matjet
  • Drejtëzat
  • Format gjeometrike
  • Matjet
 • Përpunimi i të dhënave