Gjuhë shqipe – 5

 • Të dëgjuarit
  • Të dëgjuarit informativ
  • Të dëgjuarit afektiv në grup
  •  Të dëgjuarit e teksteve joletrare dhe teksteve letrare
  •  Të dëgjuarit në funksion të përvetësimit të gjuhës
  • Të dëgjuarit në funksion të zgjerimit të leksikut
 • Të folurit
  • Të folurit informativ
  • Të folurit aktiv në grup
  • Të folurit për tekste joletrare dhe letrare
  • Të folurit në funksion të të përvetësimit të gjuhës
  • Të folurit në funksion të zgjerimit të leksikut
 • Të lexuarit
  • Të lexuarit e teksteve joletrare
  • Të lexuarit e teksteve letrare
  • Teknikat e leximit
  • Të lexuarit dhe përvetësimi i gjuhës
  • Të lexuarit dhe përvetësimi i leksikut
 • Të shkruarit
  • Të shkruarit funksional
  • Të shkruarit subjektiv ( vetjak )
  • Të shkruarit në funksion të përvetësimit të gjuhës
  • Të shkruarit në funksion të përvetësimit të leksikut
  • Të shkruarit në funksion të drejtshkrimit
  • Të shkruarit në funksion të pikësimit