Edukatë qytetare – 5

 • Grupet dhe institucionet
  • Klubet, shoqatat, institucionet
 • Qeverisja dhe qytetaria
  • Edukimi medial
 • Ekonomia dhe teknologjia
  • Shkenca, teknologjia dhe shoqëria
 • Kultura
  • Komunikimi ndërkulturor
 • Koha dhe  ndryshimet
  • Ndryshimet në natyrë dhe në shoqëri