Edukatë figurative – 3

 • Të vërejturit dhe njohuritë
  • Relacionet në hapësirë
  • Raporti i formave
  • Përfshirjet sipërfaqësore
 • Të shprehurit dhe kreativiteti
  • Vija
  • Ngjyra
  • Harmonia dhe kontrasti
 • Analiza dhe vlerësimi
  • Degëzimi i artit
  • Komunikimi